Friday, January 5, 2024
Home Download Software

Software

Phần mềm là tập hợp các câu lệnh, dữ liệu hoặc chương trình được sử dụng để vận hành chiếc máy tính hoạt động và thực thi các tác vụ cụ thể. Phần mềm là thành phần đối lập với phần cứng trong máy tính, mô tả các khía cạnh vật lý của một chiếc máy tính. Phần mềm là khái niệm được dùng để đề cập đến các ứng dụng, tập lệnh và chương trình chạy trên một thiết bị. Phần mềm có thể được nghĩ như một thành phần không thể thiếu của một chiếc máy tính.