Friday, January 5, 2024
Home Cloud - Virtualization

Cloud - Virtualization

Cloud computing là việc cung cấp các dịch vụ điện toán theo nhu cầu – từ các ứng dụng cho tới phần lưu trữ và xử lý. Tất cả đều thông qua internet và bạn chỉ cần trả tiền cho những gì bạn sử dụng.