Friday, January 5, 2024

Linux

Linux là hệ điều hành mã nguồn mở được biết đến và sử dụng phổ biến nhiều nhất trên thế giới. Là một hệ điều hành, nên Linux cũng được gọi là một phần mềm – nằm sâu bên dưới tất cả các phần mềm khác trên máy tính – có trách nhiệm nhận các truy vấn từ những chương trình phần mềm này và phản hồi những truy vấn này tới cho các thiết bị phần cứng của máy tính.