Sunday, June 19, 2022
Home Hệ điều hành

Hệ điều hành

Hệ điều hành hay operating system là phần mềm chính quản lý tất cả phần cứng và những phần mềm khác trên máy tính. Hệ điều hành cũng được gọi tắt là “OS”, là giao diện tương tác với phần cứng máy tính và cung cấp các dịch vụ mà các ứng dụng có thể chạy được.