XML là gì? Cách giải thích đơn giản nhất

0
xml là gì

Extensible Markup Language (XML) được dùng để mô tả dữ liệu. Chuẩn XML là cách linh hoạt để tạo ra các định dạng thông tin và dữ liệu có cấu trúc thông qua kết nối internet, cũng như thông qua network tổ chức.

Mã XML được khuyến nghị chính thức từ tổ chức Hypertext Markup Language (HTML). Cả XML và HTML đều chứa các cú pháp đánh dấu để mô tả nội dung trang web và file. Mã HTML mô tả nội dung của trang web (thường là văn bản và hình ảnh) theo cách nó được hiển thị và tương tác.

Ví dụ mã HTML mô tả nội dung trang web

<h1>Quang Vũ Blog</h1>
<h2>Bài viết XML</h2>

Dữ liệu XML được biết như để mô tả hoặc định nghĩa, nghĩa là cấu trúc dữ liệu được nhúng với dữ liệu. Do đó khi nhận được dữ liệu, ta không cần phải xây dựng lại cấu trúc để lưu trữ dữ liệu nữa thêm nữa. Nó được hiểu như là một cách linh hoạt trong XML. Định dạng XML có thể được sử dụng bởi bất kỳ cá nhân, các nhóm tổ chức, hoặc công ty mà muốn chia sẻ thông tin một cách nhất quán.

Các khối cấu trúc cơ bản của XML là các element, định nghĩa bởi tags. Một element có một tag bắt đầu và một tag kết thúc. Tất cả các elements bên trong một tài liệu XML được chứa trong một element ngoài cùng được gọi là root element. XML cũng có thể hỗ trợ các element lồng nhau, hoặc các elements bên trong các elements khác. Khả năng này cho phép XML hỗ trợ cấu trúc dữ liệu phân cấp. Tên các elements mô tả nội dung của các elements, và cấu trúc mô tả mối quan hệ giữa các elements.

Một tài liệu XML được coi là “mô hình hiệu quả” (nghĩa là khả năng đọc và hiểu bởi trình phân tích cú pháp XML) nếu định dạng của nó tuân thủ các yêu cầu cụ thể từ XML, nếu nó được đánh dấu đúng cách và các element được lồng đúng cách. XML cũng hỗ trợ khả năng định nghĩa các thuộc tính cho các elements và mô tả các đặc điểm của các elements trong tag bắt đầu của element.

Ví dụ, tài liệu XML có thể đơn giản như sau:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

<conversation>

<greeting>Hello, world!</greeting>

<response>Mẫu xml đơn giản là đây chứ đâu!</response>

</conversation>

Các ứng dụng đối với XML là vô tận. Ví dụ, các nhà sản xuất máy tính có thể đồng ý dựa trên một tiêu chuẩn hay một cách phổ biến để mô tả thông tin về sản phẩm máy tính (tốc độ vi xử lý, kích cỡ memory, …) và khi đó họ sẽ mô tả định dạng thông tin sản phẩm dưới dạng mã XML. Các mô tả dữ liệu tiêu chuẩn như vậy sẽ cho phép một người dùng sử dụng một chương trình để gửi tới trang web của mỗi nhà sản xuất máy tính, thu thập dữ liệu, và sau đó so sánh tính hợp lệ giữa thông tin người dùng có và thông tin từ nhà sản xuất.

Sức mạnh của XML nằm trong sự đơn giản của nó. Nó có thể lấy những khối dữ liệu thông tin lớn và hợp nhất chúng lại thành một thể thống nhất dưới định dạng XML – nghĩa là các phần thông tin quan trọng sẽ được cung cấp để tái cấu trúc và tổ chức thông tin.

5/5 (2 Reviews)