Hướng dẫn cài đặt Influxdb trên Ubuntu

0
252
influxdb

Influxdb là một database time series mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ Golang bởi Influxdata – được tối ưu hóa để lưu trữ và truy suất dữ liệu dạng time series như là metrics monitor, analytics một cách nhanh chóng có tính khả dụng cao.

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một giải pháp database để lưu trữ và truy suất dữ liệu có hiệu suất cao, nhanh chóng thì influxdb có thể sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho bạn lựa chọn.

Để cài đặt Influxdb trên Ubuntu, bạn hãy làm theo các bước sau:

Cài đặt Influxdb

Có nhiều cách khác nhau để cài đặt influxdb, tuy nhiên, theo mình nghĩ cách dễ nhất và an toàn nhất để cài influxdb chính là cài đặt từ repository chính thức của influxdata.

Đầu tiên, bạn cần thêm repository của influxdata vào sourcelist hệ thống

sudo echo "deb https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list

Sau đó, import key

sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -

Sau khi thực hiện các bước trên, tiến hành cập nhật lại hệ thống và cài đặt influxdb từ công cụ quản lý package apt

sudo apt update
sudo apt install influxdb

Sau khi cài đặt xong influxdb, bạn có thể dùng lệnh sau để cho phép influxdb được khởi chạy tự động ngay khi hệ thống được khởi động

sudo systemctl stop influxdb
sudo systemctl start influxdb
sudo systemctl enable --now influxdb
sudo systemctl is-enabled influxdb

Để kiểm tra trạng thái influxdb xem nó đã hoạt động chưa, bạn có thể chạy câu lệnh sau:

sudo systemctl status influxdb

Nếu influxdb đang chạy, output sẽ hiển thị có dạng như sau:

influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-08-24 10:32:46 CDT; 22s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Main PID: 23788 (influxd)
Tasks: 10 (limit: 4666)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
└─23788 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
August 14 21:43:01 ubuntu1804 influxd[23788]: ts=2020-08-25T02:43:01.763007Z lvl=info msg="Starting precreation
August 14 21:43:01 ubuntu1804 influxd[23788]: ts=2020-08-25-15T02:43:01.763013Z lvl=info msg="Starting snapshot ser

Cấu hình influxdb

Mặc định, file cấu hình influxdb nằm ở địa chỉ đường dẫn sau: /etc/influxdb/influxdb.conf

Trong file này, có chứa thông tin rất nhiều cấu hình khác nhau mà bạn cũng không cần phải quan tâm. Chỉ thực hiện thay đổi các thông tin cấu hình phù hợp với hệ thống của bạn là đủ.

Ví dụ: để cho phép xác thực HTTP, đầu tiên bạn mở comment dòng có có chứa [http]

sudo vi /etc/influxdb/influxdb.conf

Sau đó, sửa lại thông tin cấu hình có dạng như sau:

[http]
# Determines whether HTTP endpoint is enabled.
enabled = true
# Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
# flux-enabled = false

Sau khi đã hoàn tất quá trình thay đổi cấu hình influxdb, bạn cần phải khởi động lại influxdb để áp dụng các thay đổi.

Bạn có thể tạo tài khoản admin bằng cách chạy câu lệnh CURL như sau:

curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER superadmin WITH PASSWORD 'password_here' WITH ALL PRIVILEGES"

Thay thế superadminpassword_here tương ứng với username và password admin của bạn.

Sau khi đã tạo thành công tài khoản admin cho influxdb, bạn có thể đăng nhập vào influxdb bằng console thông qua xác thực bằng cách chạy câu lệnh sau:

influx -username 'superadmin' -password 'password_here'

Nếu đăng nhập thành công, output sẽ hiển thị cho bạn thông tin như sau:

Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
InfluxDB shell version: 1.7.10

Mặc định, influxb sẽ chạy trên port 8086.

Để chạy query truy vấn danh sách database, bạn có thể sử dụng console hoặc lệnh curl như sau:

curl -G http://localhost:8086/query -u superadmin:password_here --data-urlencode "q=SHOW DATABASES"

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Telegraf trên Ubuntu

0/5 (0 Reviews)