Cách khắc phục single manager docker swarm bị state Down sau khi reboot

0
127
docker là gì

Vấn đề “state Down” khi cluster swarm của bạn chỉ có duy nhất một manager (có thể kiêm cả worker) và cluster của bạn không có quorum nên không thể bầu chọn leader được. Và trong trường hợp server của bạn cần phải reboot để thay ram hoặc mất điện thì sẽ không thể nào start cluster swarm lên được.

ID              HOSTNAME        STATUS       AVAILABILITY    MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
qz0cen9fshc7ncqjuxvdxz1ak *  WORKER-NODE  Ready        Active       Leader       19.03.8

Có một cách sau đây mà vẫn có thể start swarm cluster và tiếp tục giữ các service stack đã tạo trước đó chạy được trong docker swarm như sau:

Cách khắc phục

Bước 1: Xóa file tasks.db

Đây là file cache database được sử dụng để lưu giữ thông tin về tasks đã được khởi chạy và có thể cần thiết nếu có sự cố network nào đó giữa worker và manager. Và nó cũng có thể chứa những thông tin như các tasks khởi chạy không thành công (sử dụng command docker service ps để xem).

sudo rm /var/lib/docker/swarm/worker/tasks.db

Bước 2: Start docker

Chạy lệnh sau để start docker swarm

sudo service docker start

5/5 (1 Review)