Hướng dẫn tuning performance network bằng TCP BBR

0
538
tcp congestion control

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt TCP BBR trên Ubuntu 16.04/18.04. TCP BBR là thuật toán kiểm soát tắc nghẽn (TCP congestion control algorithm) được phát triển bởi Google. Nó khắc phục được những thiếu xót của các thuật toán chống tắc nghẽn truyền thống (Reno hay CUBIC). Theo Google, thuật toán này có thể đạt được hiệu suất băng thông cao hơn với độ trễ thấp hơn. TCP BBR đã được sử dụng trên các nền tảng chính của Google như Google.com, Youtube.com, Google Cloud Platform và Internet Engineering Task Force (IETF) đã chuẩn hóa thuật toán này từ tháng 7 năm 2017. BBR viết tắt của từ Bottleneck Bandwidth and RTT.

Xem thêm: Tuning nginx

BBR chỉ yêu cầu thay đổi một số thứ ở phía gửi. Bạn có thể kích hoạt TCP BBR trên máy Linux của bạn để cải thiện tổng thể trải nghiệm khi lướt web. Nếu bạn có một máy chạy webserver Linux, TCP BBR có thể được sử dụng để tăng tốc độ download trang web cho khách truy cập website.

Xem thêm: Cách tăng tốc website

Hướng dẫn kiểm tra TCP congestion control trên Linux

Mặc định, Linux sử dụng thuật toán kiểm soát tắc nghẽn là RenoCUBIC. Để kiểm tra các thuật toán kiểm soát tắc nghẽn có sẵn trên hệ thống, chạy cây lệnh sau:

sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

net.ipv4.tcp_available_congestion_control = reno cubic

Để kiểm tra thuật toán kiểm soát tắc nghẽn hiện tại hệ thống đang sử dụng, chạy câu lệnh sau:

sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

net.ipv4.tcp_congestion_control = cubic

Cài đặt thuật toán TCP BBR

TCP BBR được hỗ trợ sẵn bởi Linux từ phiên bản kernel 4.9 trở lên. Sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản Linux kernel trên hệ thống của bạn:

uname -r

Máy mình đang chạy Ubuntu 18.04 có kernel 5.4

5.4.0-9-generic

Trong trường hợp máy Linux của bạn có phiên bản kernel thấp hơn 4.9, đơn giản chỉ cần cài đặt Hardware Enablement Stack (HWE), nó sẽ cung cấp cho bạn kernel mới hơn cho Ubuntu TLS.

sudo apt update

sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04

Hoặc cho Ubuntu 16.04

sudo apt update

sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-16.04

Sau khi cài đặt xong thì reboot lại máy.

sudo shutdown -r now

Kích hoạt TCP BBR trên Ubuntu 16.04/18.04

Khi máy tính bạn đã có kernel từ 4.9 trở lên, tiến hành sửa file sysctl.conf

sudo vi /etc/sysctl.conf

Thêm vào cuối file 2 dòng sau

net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr

Lưu và đóng file lại. Sau đó reload cấu hình sysctl

sudo sysctl -p

Tiếp theo kiểm tra thuật toán kiểm soát tắc nghẽn đang sử dụng.

sudo sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
5/5 (2 Reviews)