Hướng dẫn mở rộng LVM partition với lệnh lvextend trong Linux

0
384
lvextend

Việc thay đổi kích thước file system là một tác vụ quan trọng đối với một người quản trị Linux. Trong Linux, LVM (Logical Volume Manager) cung cấp cho người quản trị khả năng tăng hoặc giảm kích thước của file system một cách dễ dàng. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn và ví dụ cho bạn cách sử dụng lệnh lvextend để mở rộng LVM partition.

Bước 1: Gõ lệnh “df -h” để hiển thị danh sách các file system

root@quangvublog:~# df
Filesystem            1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
udev                2505504    0  2505504  0% /dev
tmpfs                507228  1124  506104  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  4062912 3122044  714772 82% /
tmpfs                2536124    0  2536124  0% /dev/shm
tmpfs                 5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs                2536124    0  2536124  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0              89088  89088     0 100% /snap/core/4917
/dev/loop1              98944  98944     0 100% /snap/core/9804
/dev/sda2              999320 145432  785076 16% /boot
tmpfs                507224    0  507224  0% /run/user/0

Như bạn thấy bên trên, thư mục / sử dụng dụng tới 82% dung lượng rồi.

Bước 2: Kiểm tra không gian trống có trong volume group

Để hiển thị thông tin chi tiết volume group, thực thi câu lệnh vgdisplay theo sau là tên volume group

# vgdisplay < volume-group-name >

root@quangvublog:~# vgdisplay ubuntu-vg
 --- Volume group ---
 VG Name        ubuntu-vg
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        <39.00 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       9983
 Alloc PE / Size    1024 / 4.00 GiB
 Free PE / Size    8959 / <35.00 GiB
 VG UUID        ydHXqV-B6cI-u63z-Z1yK-wGx9-Nwfo-wqjK8n

Bước 3: Sử dụng lệnh lvextend để tăng kích thước

Chạy lệnh lvextend như bên dưới để mở rộng file system

root@quangvublog:~# lvextend -L +26.2G /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
 Rounding size to boundary between physical extents: 26.20 GiB.
 Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from 12.75 GiB (3264 extents) to 38.95 GiB (9972 extents).
 Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
root@quangvublog:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 10211328 (4k) blocks long.

Lệnh bên trên sẽ mở rộng file system thêm 26.2G nữa. Bạn cũng có thể chỉ định đơn vị tính theo MB – bằng cách thay thế kí tự G bằng M.

Bước 3. Chạy lệnh resize2fs

Trong bước trên mình đã thực thi lệnh lvextend để mở rộng file system thêm 26.2 GB nữa nhưng khi kiểm tra dung lượng file system bằng lệnh df thì file system vẫn chưa được cập nhật. Vậy nên bây giờ mình sẽ cần phải thực thi câu lệnh resize2fs.

root@quangvublog:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 10211328 (4k) blocks long.

Bước 4: Sử dụng lệnh df để xác nhận lại kích thước file system đã được tăng thêm

root@quangvublog:~# df -h
Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
udev                2.4G   0 2.4G  0% /dev
tmpfs               496M 1.1M 495M  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  39G 3.0G  34G  9% /
tmpfs               2.5G   0 2.5G  0% /dev/shm
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               2.5G   0 2.5G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0             87M  87M   0 100% /snap/core/4917
/dev/loop1             97M  97M   0 100% /snap/core/9804
/dev/sda2             976M 143M 767M 16% /boot
tmpfs               496M   0 496M  0% /run/user/0
5/5 (2 Reviews)