Hướng dẫn sử dụng hàm index trong Excel

0
402
hàm index

Hàm INDEX là gì?

Hàm INDEX trong Excel sẽ trả lại giá trị tại một vị trí cụ thể trong một range hoặc array. Bạn có thể sử dụng hàm INDEX để nhận các giá trị đơn lẻ hoặc toàn bộ cột hoặc hàng. Hàm INDEX thường được sử dụng kết hợp với hàm MATCH – trong đó MATCH tìm ra vị trí và đưa vị trí tới cho INDEX.

Mục đích của hàm INDEX

Trả về gía trị trong một danh sách hoặc table dựa trên một vị trí.

Giá trị trả về

Giá trị tại một vị trí được cung cấp

Cú pháp sử dụng

=INDEX (array, row_num, [col_num], [area_num])

Trong đó:

  • array: một dãy các cells hoặc một array
  • row_num: vị trí hàng trong tham chiếu hoặc array.
  • col_num: [tùy chọn] vị trí cột trong tham chiếu hoặc array.
  • area_num: [tùy chọn] dãy trong tham chiếu nên được sử dụng.

Các lưu ý khi sử dụng

Hàm INDEX trả về giá trị tại một vị trí cụ thể trong một range hoặc array. INDEX thường xuyên được sử dụng cùng với hàm MATCH. MATCH đặt và cung cấp vị trí tới INDEX – trả về giá trị tại vị trí đó.

Xem thêm: Xuống dòng trong excel

Ví dụ:

Công thức dưới đây sẽ chỉ cho bạn thấy cách mà hàm INDEX có thể được sử dụng để lấy một giá trị:

=INDEX(A1:B5,2,2) // trả về giá trị trong B2
=INDEX(A1:B5,3,1) // trả về giá trị trong A3

Trong ví dụ trên, vị trí là “hardcoded“. Cụ thể, hàm MATCH được sử dụng để tìm vị trí, sau đó nó sẽ đưa vị trí tới cho INDEX.

5/5 (3 Reviews)