Hướng dẫn giới hạn số lượng process mức user trên Linux

0
714
giới hạn process trên linux

Một trong những tính năng, lợi ích hay nhất của Linux chính là bạn có thể kiểm soát hầu hết mọi thứ trong đó. Điều này giúp cho các nhà quản trị hệ thống có thể kiểm soát và sử dụng tài nguyên hệ thống tốt hơn.

Nhiều người mặc dù đã sử dụng Linux trong nhiều năm trời nhưng có thể vẫn chưa quan tâm nhiều lắm về cách điều chỉnh tối ưu hóa hệ thống. Nhưng quan trọng hơn là bạn cần biết trong Linux bạn hoàn toàn có thể giới hạn tài nguyên mà một user có thể sử dụng và trong bao lâu.

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách giới hạn số lượng process được start bởi user, cách kiểm tra giới hạn hiện tại và chỉnh sửa chúng.

Trước khi đi sâu vào cách điều chỉnh giới hạn số lượng process, chúng ta cần lưu ý 2 điểm này:

 1. Bạn cần quyền truy cập root tới hệ thống để điều chỉnh giới hạn user
 2. Bạn cần phải cực kỳ cẩn thận nếu như muốn điều chỉnh những giới hạn này

Để thiết lập giới hạn cho user, chúng ta cần phải chỉnh sửa những file sau:

/etc/security/limits.conf

File này được dùng để apply ulimit (user limit) được tạo ra bởi pam_module

Khi sử dụng ulimit bạn có thể thiết lập 2 loại giới hạn như sau:

 • Hard limit: loại giới hạn này chỉ cho mục đích security. Hard limit có thể được sử dụng khi sử dụng quyền root
 • Soft limit: loại giới hạn này có thể được thay đổi bởi process tại bất kỳ thời điểm nào. Giá trị này được thiết lập nằm giữa 0 và hard limit.

File này có cú pháp như sau:

<domain> <type> <item> <shell limit value>

Trong đó:

 • domain: có thể là username, group với cú pháp @group,…
 • type: có thể là soft hoặc hard
 • item: mục sẽ bị giới hạn – core size, file size, nproc
 • shel limit value: có thể là một trong những giá trị sau đây:
 • — nofile – số file descriptor mở tối đa
 • — nproc – số process tối đa khả dụng cho user

Ví dụ:

@student     hard      nproc         20
*         hard      nofile        65535
*         soft      nofile        4096

Giới hạn ở trên thiết lập hard limit với tối đa 20 processes ở group “student

Nếu bạn muốn thấy giới hạn nhất định của một process, đơn giản chỉ cần sử dụng lệnh “cat” để kiểm tra file như sau:

# cat /proc/{PID}/limits

Trong đó PID là ID của process, bạn có thể kiểm tra id process bằng cách sử dụng lệnh ps.

Ví dụ:

# cat /proc/2537/limits

Output sẽ có dạng như sau:

Limit           Soft Limit      Hard Limit      Units   
Max cpu time       unlimited      unlimited      seconds  
Max file size       unlimited      unlimited      bytes   
Max data size       8589934592      8589934592      bytes   
Max stack size      8388608       unlimited      bytes   
Max core file size    0          unlimited      bytes   
Max resident set     unlimited      unlimited      bytes   
Max processes       62503        62503        processes 
Max open files      1024         1048576       files   
Max locked memory     67108864       67108864       bytes   
Max address space     unlimited      unlimited      bytes   
Max file locks      unlimited      unlimited      locks   
Max pending signals    62503        62503        signals  
Max msgqueue size     819200        819200        bytes   
Max nice priority     0          0          
Max realtime priority   0          0          
Max realtime timeout   unlimited      unlimited      us   

Bạn để ý ở trên sẽ thấy có dòng Max processes cho bạn thấy giới hạn hiện tại của process.

5/5 (1 Review)